Серія Економіка і менеджмент, 2014, Вип. 4 (59)

Зміст
Методика та методологія дослідження зовнішньоекономічної діяльності
Михайлова Л. І., Дашутіна Л. О.
Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села
Сухоставець А. І.
Капітальні інвестиції в нерухомість в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку
Ковтун О. В.
Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини
Кулиняк І. Я., Глянцева О. І.
Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України
Тищенко Т. В., Синиціна Ю. П.
Дослідження напрямків визначення сутності поняття «економічна безпека»
Сосновська І. М.
Необхідність встановлення ринкової вартості земельних часток (паїв) в контексті здійснення економічного управління
Юхно А. С.
Методичні основи розвитку регіонального ринку вторинної сировини
Самойлік М. С.
Теоретико-методологічні засади розвитку відносин власності на землю
Сапич В. І.
Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості
Віткін Л. М., Ролько О. Р.
Технологічні основи підвищення економічної ефективності вирощування свиней в сільськогосподарських підприємствах на основі інтенсифікації виробництва
Лозинська І. В.
Інформаційно-консультативне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
Данкевич Є. М.
Зональні особливості державної підтримки сільськогосподарських підприємств України
Калашнікова Т. В.
Економічні аспекти використання інноваційних технологій обробітку грунту в сільськогосподарському виробництві України
Калачевська Л. І.
Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників
Дудар О. Т.
Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні
Маслак О. М.
Нові підходи у визначенні понять якість і безпечність продукції тваринництва
Висоцька І. М.
Інформаційне забезпечення управління виробництвом та реалізацією зерна сільськогосподарськими підприємствами
Владика Ю. П.
Аутсорсинг в логістиці: переваги та недоліки
Колодка Я. В.
Механізм застосування прийомів маркетингової політики комунікацій у виробничо–комерційній діяльності підприємств
Васильченко О. О., Попова Т. В.
Оцінка мотиваційного середовища підприємств м’ясопереробної галузі
Продан І. О.
Теоретичні аспекти логістичного бюджетування як сучасної ефективної технології планування, контролю та аналізу
Решетняк О. І.
Найменування як один із основних атрибутів бренду
Шестакова С. О.
Розвиток та оцінка ринку житлової нерухомості в Україні
Ковтун О. В.
Оцінка інвестиційного проекту виробництва біодизельного пального
Гойсюк Л. В.
Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі
Гончар В. І.
Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в агропромисловому комплексі Сумської області
Нєсвєтов О. О., Єрмак О. М.
Теоретичні аспекти формування механізму реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі
Пилипенко С. П.
Концептуальні засади організаційно–інноваційної діяльності в Україні
Лаврик В. В.
Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави
Мартинюк В. П.
Грошово-кредитна складова національної економічної безпеки в контексті фінансового розвитку України
Верещагіна Т. М.
Сутність власного капіталу підприємства
Кадацька А. М.
Роль фінансових механізмів впливу на споживчий ринок на до реалізаційній стадії
Лащак В. В., Лащак Т. В.
Термінологічні аспекти аудиту в Україні у контексті перекладу міжнародних стандартів аудиту
Пасько О. В., Гордієнко М. І.
Інтерпретація поняття доданої вартості
Рудь В. В.
Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату
Цимбалюк О. В.
Облік та реєстрація сільськогосподарських землекористувань в Україні
Шевченко О. В.
Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу
Гришова І. Ю., Шабатура Т. С.
Щодо методики оцінки соціальної інфраструктури аграрного сектору
Федорчук О. М.
Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні
Петрушенко Ю. М.
Социальная защита населения в эпоху хозяйства первобытных цивилизаций и в период феодальной системы хазяйства
Занина О. В.
Теоретические аспекты оценки эффективности трудовых ресурсов
Иванов М. А.
Прогнозирование структуры фонда материального стимулированя труда работников сельскохозяйственных организаций
Ильинова О. В.