Серія Економіка і менеджмент, 2013, Вип. 4 (55)

Зміст
 
Теоретичне значення категорії «розподіл продукції» для досліджень функціонування аграрного ринку
Красноруцький О. О., Онегіна В. М.
Теоретичні аспекти розвитку біоекономіки в Україні
Талавиря М. П., Талавиря О. М.
Агропродовольча функція держави в системі регулювання соціально-економічних процесів
Княженко І. І.
Передумови та принципи побудови систем антикризового управління бізнесом
Мішин С. І.
Напрями удосконалення стратегічного планування розвитку аграрного сектора
Лопатинська А. Ю.
Термінологічні параметри ресурсного забезпечення банківської діяльності
Бригінська Л. Г.
Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства
Ткачук В. І.
Екологічні проблеми біоекономіки
Передерій Н. О.
Тенденції розвитку земельних відносин в умовах глобалізації
Данкевич В. Є.
Перспективи розвитку виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах
Радько В. І., Андросович І. І.
Організаційно-економічні особливості розвитку аграрного підприємництва в умовах реструктуризації економіки
Харченко В. В.
Сучасні аспекти реалізації аграрної продукції в системі господарського механізму підприємств
Рудика К. В.
Державна фінансова підтримка виробників сільськогосподарської продукції, як важлива складова державного регулювання
Кіц М. В.
Проблеми сировинного забезпечення м’ясопереробних підприємств
Колеснікова І. В., Заплатніков М. Ю.
Регіональні особливості виробництва пріоритетних видів плодів та ягід
Одношевна О. О.
Теоретичні аспекти формування економічної безпеки аграрного сектора за умов глобалізації
Зуб О. М.
Шляхи підвищення ефективності виробництва та застосування органічних добрив виготовлених методом вермикультивування та біологічної ферментації органічних відходів агропромислового комплексу
Сендецька О. В.
Модель управління формуванням та експлуатацією основних засобів виробництва аграрних підприємств
Тертична Н. В., Поповиченко Г. С.
Особливості ризик-менеджменту сільськогосподарських підприємств
Бірченко Н. О.
Визначення доцільності організації та створення служби економічної безпеки сільськогосподарських підприємств
Куделя Л. В.
Використання статистичного методу прогнозування на сільськогосподарському підприємстві
Бутенко О. П.
Еволюція методів і прийомів управління персоналом від класичних парадигм до сучасного осмислення
Карім Дхеяб Ахмед
Методичний підхід до визначення економічної доцільності варіативності оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і стандартів
Дятлова В. В., Саєнко О. В.
Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистем календарного планування та управління ланцюгами поставок підприємства
Антипенко Є. Ю., Ярова Ю. О.
Напрями гармонізації економічних інтересів учасників внутрішнього ринку агропродовольчої продукції
Миколенко І. Г.
Циклічність функціонування аграрного ринку та його регулювання
Горлачук М. А.
Інформаційні ресурси маркетингових досліджень підприємств аграрного сектора економіки
Волкова І. М.
Товарний знак, торгова марка, бренд, комерційне найменування: спільне та відмінне
Шестакова С. О.
Оцінка ефективності інтернет-реклами
Пересадько Г. О., Павловська Д. М.
Формування інвестиційного потенціалу страхових компаній
Журавка О. М.
Підвищення рівня корисності управлінської інформації за рахунок оптимізації витрат на її формування
Костенко О. М.
Економічна сутність трансакцій обміну як об’єктів обліку: теоретико-методологічний аспект
Обиход К. О.
Автоматизація інформаційно-технологічних процесів збору, накопичення, аналізу та використання даних земельних ресурсів Сумської області на прикладі програми 1С «Земля v.1.0»
Гущин А. А.
Соціальні аспекти розвитку села
Костюк О. Д.
Кластерний підхід до забезпечення екологічної безпеки підприємств хімічної промисловості
Мамчук І. В., Тур О. М.
Основні фактори розвитку системи вищої освіти
Терованесов М. Р., Крат О. А.
Особливості транскордонного управління водними ресурсами
Олейник В. В., Скороход І. С.
Економічний вплив екологічного ризику на діяльність сільськогосподарських підприємств
Тарасов А. О.
Сучасний соціально-економічний розвиток Хмельницького регіону
Лобанова О. П.
Еколого-орієнтований підхід у розвитку аграрного сектора
Бобровська Н. В.
Оцінка використання земельних ресурсів Львівської області
Сахарнацька Л. І., Височанська М. Я.
Повышение концентрации производства – важный фактор формирования эффективной и конкурентоспособной экономики
Сафронов В. В., Терехов В. П., Чарочкина Е. Ю., Переверзева Н. В.
Формирование цены на сахар – важный элемент стратегии управления устойчивым развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской федерации
Попадьина Н. В., Святова О. В.
Проблемы совершенствования механизма эффективного функционирования свеклосахарного подкомплекса АПК Российской федерации
Солошенко Р. В.
Роль пищевой и перерабатывающей промышленности в обеспечении продовольственной безопасности
Волобуева Н. А.
Мировой рынок сахара как основная детерминанта развития конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК РФ
Выдрина О. Н., Мухина Л. В.
Воспроизводство рабочей силы в системе функционирования рынка труда
Морозевич О. А., Голомазова Е. С.
Маркетинг в агропромышленном комплексе: проблемы и перспективы
Баталова Н. В.