Серія Економіка і менеджмент, 2014, Вип. 5 (60)

Зміст
Логістичні основи сталого соціально-економічного розвитку регіону
Мішенін Є. В., Коблянська І. І.
Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності
Дубовик С. Г., Драбчук Т. І.
Розвиток систем планування в різних економічних системах
Гужвенко С. М.
Земля як об’єкт нерухомості
Ковтун О. В.
Теоретичні підходи до визначення понять «розвиток», «економічний розвиток» «економічне зростання»
Крючкова М. І.
Детермінанти вразливості продовольчої безпеки держави
Волченко Н. В.
Механізми формування та функціонування вертикально-інтегрованих підприємницьких структур в агропродовольчій сфері України
Ніценко В. С.
Формування соціобіоекономіки як перспективної моделі розвитку національної економіки
Байдала В. В., Бутенко В. М.
Стан та перспективні напрями розвитку особистих селянських господарств
Сахарнацька Л. І.
Розвиток орендних відносин в умовах трансформації сільськогосподарського землекористування у Полтавській області
Добряк Д. С., Колісник Г. М.
Проблеми створення територіальних систем автоматизованого моніторингу сільського господарства
В’юненко О. Б.
Концептуальні засади стратегії розвитку органічного виробництва АПК
Стоволос Н. Б.
Сучасний стан та перспективи розвитку галузі свинарства у світі
Захарченко О. В.
Аналіз світового ринку органічної продукції
Маслак О. М.
Формування алгоритму визначення та подолання кризи на підприємстві
Плетньова Ю. К., Ахновська І. О.
Особливості планування діяльності підприємств в умовах невизначеності
Виганяйло С. М.
Оцінка структури та ефективності власного капіталу сільськогосподарських підприємств
Калашніков О. М.
Діяльність малих підприємств в умовах диверсифікації виробництва
Полятикіна Л. І.
Споживач як об’єкт маркетингового управління підприємствами: моделі поведінки
Перебийніс В. І., Трайно В. М.
Фактори формування конкурентоспроможності підприємств АПК та їх маркетингова складова
Галінська А. В.
Наукові підходи до сутності поняття «попит»
Пуріга І. П.
Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектора Сумської області
Малютіна Г. Б.
Аналіз конкурентноспроможності ДП «Лебединське лісове господарство»
Ксенофонтова М. М., Карпенко Ю. І.
Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств
Мішеніна Н. В., Говорушенко Р. В.
Міжнародна міграція робочої сили: український аспект
Горбачова І. В.
Трансформація митно-тарифного регулювання в контексті функціонування митних альянсів
Новікова К. І., Турик А. І.
Особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції
Турчіна С. Г.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств регіонів України в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності
Дашутіна Л. О.
Розвиток потенцалу світового сільськогосподарського виробництва за умов глобалізації
Юрченко О. Ю.
Формування інноваційно-інвестиційних підходів до управління сферою поводження з твердими відходами регіону
Самойлік М. С.
Обґрунтування вибору показників оцінки стану інноваційної діяльності промислових підприємств
Сенічкіна О. Е.
Розвиток інноваційної діяльності в АПК регіону
Смоляров Ю. Г.
Управління інноваційними витратами на засадах контролінгу
Селіванова Н. М.
Особливості організації внутрішнього аудиту продовольчої безпеки регіону в економічній системі держави
Морозюк Н. С.
Проблеми організації управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах
Найда А. В.
Місце і роль земельних ресурсів у стратегії енергетичної безпеки
Данкевич В. Є.
Обґрунтування необхідності розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
Дороніна М. С., Сасіна Л. О., Стативка О. М.
Аеробезпека сільських територій в умовах глобалізації: стан, сутність поняття та можливі негативні соціально-економічні наслідки
Залізко В. Д.
Передумови оцінки управління використанням земельних ресурсів
Макарова О. І.
Оцінка впливу радіоактивно забруднених територій на фінансові результати лісогосподарських підприємств
Замула Х. П.
Економічна оцінка методів відновлення забруднених стійкими пестицидами грунтів
Моклячук Т. О.
Організаційно-інституційні основи адаптації законодавчо-нормативних документів України до права навколишнього природного середовища ЄС
Строченко Н. І.
Проблеми та перспективи формування регіональної системи управління відходами: кластерний підхід
Кривенко С. В.
Совершенствование государственной системы управления земельными ресурсами региона
Головин А. А.