Серія Агрономія і біологія, 2014, Вип. 3 (27)

Зміст
 
Перспективний для iнтродукцiї в Полiський та Карпатський регiони пiвнiчно-кавказький вид – тонконiг довголистий Роа longifolia Trin
Горковенко Л., Осецький C., Спасовський Ю., Сємагiна Р.
Насіннєва продуктивність Primula Veris L. у фітоценозах заходу України
Кирничишин О. Р.
Оцінка можливості використання фіторізноманіття заплавних лук р. Псел (Сумська обл.) в ландшафтному дизайні
Коровякова Т. О.
Онтогенетична структура популяцій рідкісного виду Gladiolus tenuis на градієнті фенісиціальної дигресії заплавних лук (Сумський геоботанічний округ)
Бєлан С. С.
Видовий склад збудників альтернаріозу насіння пшениці озимої у Лісостепу України
Бортник Т. С., Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Бурдуланюк А. О.
Вплив протруйників насіння на формування продуктивності льону олійного в умовах Західного Лісостепу
Лихочвор В. В., Ровна О. В.
Візуальна діагностика виявлення вірусних хвороб картоплі
Шевага Г. М., Кирик М. М., Гунчак В. М., Філімонова А. Г.
Хімічний захист картоплі від фітофтори (Phytophthora infestans (Mont.) de bary) у південному Степу України
Бабаянц О. В., Неплій Л. В., Гораш А. Ф., Терновий К. П.
До питання про вартість соломи зернових колосових при її відчуженні
Харченко О. В., Прасол В. І., Мищенко Ю. Г., Масик І. М.
Гумусовий стан сірого лісового ґрунту за різних систем удобрення топінамбура
Лопушняк В. І., Слобода П. М.
Ефективність вирощування буряка столового при використанні регуляторів росту і комплексних водорозчинних добрив
Музика Л. П., Несін І. В.
Вплив системи удобрення та способів основного обробітку грунту на агрохімічні властивості чорнозему типового
Мартиненко В. М., Сенченко Н. К., Собко М. Г.
Продуктивність ячменю ярого залежно від способів основного обробітку ґрунту та мінеральних добрив
Панфілова А. В.
Динаміка змін агрохімічних показників Білопільського району Сумської області
Захарченко Е. А., Мартиненко В. М., Виходець Н. І.
Сучасні проблеми систем землеробства Вінниччини
Цицюра Я. Г.
Система біотестування токсичності ґрунту, забрудненого важкими металами
Яковишина Т. Ф.
Фітотоксичність Cu, Pb, Cd і Zn для овочевих культур - представників родини Brassicaceae
Білявський Ю. А., Мислива Т. М.
Деякі аспекти вирощування садивного матеріалу Buxus sempervirens L.
Токмань В. С.
Особливості вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.)
Жемчужин В. Ю., Ярощук Р. А.
Особливості відтворення Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco вегетативними способами
Ярощук Р. А.
Використання петунії гібридної в контейнерному озелененні
Мельник Т. І.,Сурган О. В., Дробілко В. М.
Формування листової поверхні буряка столового залежно від строків сівби
Безвіконний П. В.
Біопаливо з цукрового сорго
Мулярчук О. І., Міщенко Ю. Г., Масик І. М., Давиденко Г. А.
Пряносмакова сировина як джерело ароматичних речовин для консервування
Осокіна Н. М., Костецька К. В.
Продуктивність гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу України
Радченко М. В., Ніколаєнко Ю. Р.
Показники якості та кулінарна оцінка гречаної крупи в залежності від гідротермічної обробки зерна
Радченко М. В., Дутченко З. Я., Васильченко А. С.
Продуктивність парних кормових бобово-злакових травосумішок
Бутенко А. О., Лапенко А. К.
Quality characteristics of oats cultivation in the North-Easten Forest-Steppe of Ukraine
Trotsenko V.I. Ilchenko V.O., Zhatova G.O.
Показники фотосинтетичного потенціалу агроценозів розторопші плямистої залежно від впливу окремих агротехнічних заходів
Хоміна В. Я.
Посівні якості та врожайні властивості сої залежно від застосування регуляторів росту і мікродобрив
Нагорний В. І.
Врожайність зерна пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах північно-східної частини Лівобережного Лісостепу України
Мельник А. В., Ярощук Р. А., Собко М. Г., Дубовик О. О.
Особливості вегетації люпину вузьколистого при використанні бактеріальних препаратів та мікродобрив
Лаврик І. М., Жатова Г. О., Троценко В. І.
Фотосинтетична діяльність посівів сафлору красильного в умовах зрошення півдня України
Федорчук М. І., Рябуха І. М., Філіпов Є. Г.
Продуктивність люцерни посівної залежно від вапнування грунту та обробки насіння в умовах Лісостепу Правобережного
Гетман Н. Я., Циганський В. І.
Формування насіннєвої продуктивності вівса голозерного залежно від норм висіву та удобрення
Гетман Н. Я., Лехман О. В.
Ріст, розвиток та урожайність зеленої маси сорго кормового залежно від строків посіву в умовах Лісостепу Правобережного
Гетман Н. Я., Овсієнко І. А.
Біохімічна оцінка плодово-ягідної продукції зони північно-східного Лісостепу України
Фільов В. В.
Формування насінневої продуктивності ріпаку ярого залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу Правобережного
Поліщук І. І.
Резерви підвищення якості зерна вівса у степовій зоні України
Качанова Т. В.
Урожайність та якість картоплі ранньої залежно від систем удобрення в умовах південного Степу України
Нікончук Н. В.
Вплив способів сівби на продуктивність насіння сої в умовах північного Степу Миколаївської області
Дробітько А. В., Дробітько О. М.
Дробітько А. В., Дробітько О. М.
Значення сої у землеробстві, вплив сорту, фону живлення й бактеризіції насіння на врожайність, вміст жиру та його умовний збір за її вирощування на півдні України без поливу
Гамаюнова В. В., Назарчук А. А.
Водоспоживання та урожайність соняшнику залежно від сортових особливостей та попередників в умовах північно-східного Лівобережного Лісостепу України
Мельник А. В., Говорун С. О.
Шляхи підвищення урожайності ріпаку озимого в північно східному Лісостепу України
Троценко В. І., Тютюнник В. А., Мельник А. В.
Апробація агробактеріальної трансформації форм озимого ріпака методом in planta
Богульська C. В.
Господарсько-біологічна оцінка сорту (гібридів) кабачка (Cucurbita pepo var giraumonas), вирощених в умовах Лісостепу західного
Гойсюк Л. В.
Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків моркви за корисно-продуктивними ознаками рослин першого року вегетації
Леонова К. П.
Господарсько–цінні ознаки чотиривидових форм тритикале
Діордієва І. П., Парій Ф. М.
Реакція генотипів озимої пшениці м’якої на стресові умови вегетації при підживленні рослин в різні фази росту
Бузинний М. В.
Зав’язування насіння пшениці озимої в F1 при схрещуванні сортів з пшенично-житніми транслокаціями
Власенко В. А., Осьмачко О. М., Бакуменко О. М.
Перспективи селекції сортів льону-довгунця з високою прядивною здатністю волокна та підвищеною продуктивністю
Логінов М. І., Кандиба Н. М., Логінов А. М., Бодян Р. С.
Прояв репродуктивної депресії у самозапилених ліній Сannabis sativa L. в онтогенезі
Міщенко С. В.
Адаптивные технологии ускоренного семеноводства безвирусного картофеля в Сибири
Галеев Р. Р., Кондратов А. Ф., Шульга М. С.
Вплив зовнішніх умов на здатність зав’язувати бульби в сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. Засухіна
Подгаєцький А. А., Коваленко В. М., Писаренко Н. В., Крючко Л. В.
Продуктивність сортів картоплі залежно від місця випробування
Подгаєцький А. А., Бондус Р. О., Кравченко Н. В.
ПЛР-аналіз алельного стану гена Ppd-D1 в генотипах сортів м’якої пшениці Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
Бакума А. О., Булавка Н. В., Чеботар С. В.
Ефективність селекції картоплі на посухостійкість
Кожушко Н. С., Пискун Г. І., Колядко І. І., Сахошко М. М., Савченко П. В.
Напрями вирішення проблеми глободерозу картоплі в північно–східному регіоні України
Сігарьова Д. Д., Кожушко Н. С., Бучик С.В., Сільчак Н. Я.