Серія Агрономія і біологія, 2013, Вип. 3 (25)

Зміст
 
Перспективний ландшафтний заказник «Гульбище» в долині Сули на Сумщині
Карпенко К. К., Скляр Ю. Л.
Вплив мінеральних добрив на розвиток айстри китайської
Мельник Т. І., Сурган О. В., Мельник А. В.
Особливості природного поновлення провідних ценозоутворюючих видів в урочищі «Ретицька дача»
Скляр В. Г., Дегтярьов В. М.
Совершенствование системы защитных мероприятий против антракноза винограда (Gloeosporium ampelophagum Sacc.) на промышленных виноградниках юга Украины
Алейникова Н. В., Иванисова Е. Д.
Вплив строків сівби на чисельність шкідників та урожайність зерна сої в умоваx Північно-східного Лісостепу України
Нагорний В. І., Деменко В. М., Аніщенко В. М.
Насіннєва інфекція пшениці озимої у Поліссі України
Рожкова Т. О., Татаринова В. І., Дмитрівська А. О., Полєєв В. В.
Ентомофауна конопляного агробіоценозу
Кабанець В. В.
Моніторинг фітопатогенного комплексу зернових культур Північно-східного Лісостепу України
Татаринова В. І., Власенко В. А., Рожкова Т. О., Говорун О. Л., Хілько Н. В.
Розвиток борошнистої роси та плодової гнилі залежно від сортових особливостей яблуні
Дмитрівська А. О., Рожкова Т. О., Татарінова В. І., Батіг І.
Місце фітонематології в системі захисту рослин
Ємець О. М., Деменко В. М., Сарбаш В. М.
Вплив інсектицидів на чисельність картопляної нематоди в грунті
Гурманчук О. В.
Свинець і кадмій у грунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
Мислива Т. М.
Вплив розміщення сої в короткоротаційних сівозмінах на її врожайність в умовах Північно-східного Лісостепу України
Нагорний В. І.
Небезпека дефляційних процесів радіаційно забруднених територій Волинського Полісся
Гаврилюк В. А., Бортнік А. М., Коляда В. П., Тімченко Д. О.
Динаміка вмісту рухомих форм заліза у темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення культур зерно-просапної сівозміни
Лопушняк В. І.
Вплив систем удобрення топінамбура на показники катіоннного обміну сірого лісового ґрунту Західного Лісостепу України
Лопушняк В. І., Слобода П. М.
Стан мікробіоценозу дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом органічних добрив та мікробіологічних препаратів
Повх О. В., Мерленко І. М.
Екологізація землеробства – шлях до відтворення родючості грунтів
Гамаюнова В. В., Федорович Г. Т.
Вплив мінеральних добрив на поживний режим темно-каштанового ґрунту та врожайність нуту
Гамаюнова В. В., Томницький А. В.
Удосконалення технології фітоекстракції важких металів з ґрунту
Яковишина Т. Ф.
Особливості практичної підготовки фахівців агрономічних напрямів
Власюк О. А., Хоменко Т. М., Іщенко Т. Д.
Порівняльна оцінка балансу гумусу та основних елементів живлення графоаналітичним методом
Харченко О. В, Прасол В. І., Петренко Ю. М.
Післяжнивні сидерати та структурно-агрегатний склад грунту
Міщенко Ю. Г.
Моніторинг агрохімічних показників родючості грунтів Середино-Будського району Сумської області
Сенченко Н. К., Мартиненко В. В., Пономаренко О. О.
Активність іонів Са2+ та Na+ у ґрунтах заплав річок басейну р. Сіверський Донець
Казюта О. М.
Вплив меліорацій на зміну хімічного складу природних вод західного Лісостепу Івано-франківської області
Карбівська У. М., Мельник І. Д.
Формування врожаю сортів ячменю ярого залежно від удобрення в умовах західного Лісостепу
Потопляк О. І.
Урожайність сидерального еспарцету в залежності від способу основного обробітку грунту в умовах Північно-східного Лісостепу України
Собко М. Г.
Ефективність застосування комплексних водорозчинних добрив на посівах пшениці озимої
Оничко В. І., Бердін С. І., Коваленко О. А.
Вплив різних способів основного обробітку на структурно-агрегатний склад ґрунту при вирощуванні озимої пшениці
Захарченко Е. А., Масик І. М., Давиденко Г. А.
Енергетична оцінка технології вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України
Ушкаренко В. О., Філіпова І. М.
Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги
Рожков А. О., Пузік В. К.
Динаміка росту сортів редьки олійної за різних норм висіву, способу сівби і удобрення
Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В.
Вплив погодніх умов та інокуляції насіння на формування симбіотичного апарату рослин боба овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України
Костюк О. О.
Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології вирощування в Поліссі України
Дідора В. Г., Шеремет Ю. В.
Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від норм та строків посіву в умовах Полісся України
Дідора В. Г., Баранов А. І., Ступніцька О. С.
Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного
Чернецький В. М., Паламарчук І. І.
Формування якості врожаю кабачка залежно від особливостей сорту та погодних умов при вирощуванні в Правобережному Лісостепу України
Матенчук Л. Ю.
Фенольные соединения луба кенафа и конопли
Воробьёва И. Г., Большанина С. Б.
Влияние температурного стресса и регуляторов роста на оводнённость и корнеобеспечённость проростков озимой пшеницы
Варавкин В. А.
Вплив бактеріального препарату та мікродобрив на формування продуктивності та урожай люпину вузьколистого
Лаврик І. М.
Формування біологічної цінності плодів актинідії залежно від погодних умов періоду вирощування
Калайда К. В.
Структура та баланс фітомаси дерев яблуні в інтенсивних фітоценозах
Заморський В. В.
Продуктивність гречки залежно від норм висіву та систем удобрення в умовах Північно-східного Лісостепу України
Радченко М. В., Дутченко З. Я., Глущенко Л. Т.
Вплив фізіологічно активних речовин на процес біосинтезу пігментів у листках картоплі
Токмань В. С.
Фотосинтетична продуктивність цукрових буряків різних біологічних форм
Карпук Л. М.
Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження
Сухомуд О. Г., Любич В. В., Возіян В. В.
Ефективність технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північно-східного Лісостепу України
Оничко Т. О., Троценко В. І.
Вплив біологічних особливостей сорту на ефективність інокуляції насіння гороху
Бердін С. І., Оничко В. І., Мурач О. М.
Екологічне вивчення гібридів кукурудзи в умовах північно-східного Лісостепу України
Штукін М. О., Оничко В. І.
Порівняльна продуктивність сортів озимої пшениці в умовах Чернігівської області
Давиденко Г. А.
Стан і перспективи виробництва олійних культур у світі та Україні
Подгаєцький А. А.
Особливості проростання насіння різних сортів пшениці озимої при дефіциті вологи у ґрунті
Подуст Ю. І.
Залежність прояву ознак статі у самозапилених ліній конопель від статевої структури вихідних форм
Міщенко С. В.
Особливості наливу зерна у різних за біотипами сортів ячменю ярого
Дубовик О. О., Собко М. Г., Дубовик В. І.
Результати селекції на підвищення адаптивності універсальних сортів пшениці м'якої озимої в умовах східної частини Лісостепу України
Звягін А. Ф.
Формування і створення нових сортових ресурсів льону в умовах північного сходу України
Кандиба Н. М., Кривошеєва Л. М., Ромащенко Л. М.
Сорт як фактор формування стійких агроценозів жита озимого
Тимощук Т. М., Чайка О. В., Ничипорук В. В., Орищук О. С., Ничипорук О. О.
Селекція гречки: підсумки і перспективи
Кабанець В. М., Бондаренко М. П., Страхоліс І. М.
Кабанець В. М., Бондаренко М. П., Страхоліс І. М.
Квітування і ягодоутворення від самозапилення міжвидових гібридів картоплі
Подгаєцький А. А., Остапенко А. В., Гордієнко В. В.
Інтенсивність формування продуктивності сортів картоплі сумської селекції
Кожушко Н. С., Сахошко М. М., Савченко П. В.
Пластичність та Стабільність сучасних сортів і гібридів ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України
Каленська С. М., Мельник А. В., Полежай О. Г.
Використання контрастних посівів при міжсортових схрещуваннях соняшнику
Троценко В. І., Кириченко В. В.
Вплив біологізації удобрення на динаміку вмісту поживних елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті і коренеплодах буряків цукрових
Шевчук О. В.
Екологічні мікрозони плодівництва на Сумщині
Фільов В. В.