серія Економіка і менеджмент, 2013, Вип. 6 (57)

Зміст
 
Інституційне забезпечення інтеграції сільських населених пунктів в умовах підготовки до адміністративно-територіальної реформи
Монастирський Г. Л.
Проблеми створення систем упереджуючого управління та моніторингу регіональної економіки
В’юненко О. Б.
Теоретичні основи організації інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
Денисенко С. О.
Методичні підходи до розробки бізнес-процесів підприємства у вітчизняних умовах
Лук’янова О. Ю.
Маркетинговые исследования нейромаркетинга как инновационного механизма манипулирования потребителем
Пересадько Г. О., Саверченко Н. И.
Дослідження економетричних методів у плануванні діяльності підприємств птахівництва
Виганяйло С. М., Курило А. О., Зоренко О. І.
Теоретичні аспекти управління виробничо-господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств в системі менеджменту
Лихіцький В. В.
Концепція багатофункціональності як методологічне підґрунтя об’єктивної необхідності формування прибутковості виробництва молока
Кучер Л. Ю.
Розвиток земельних відносин у сільському підприємництві: інституційний аналіз
Усюк Т. В.
Аналіз собівартості сільськогосподарських підприємств Сумської області
Сергеєв Ю. Г.
Недоліки та переваги розвитку ринку сільськогосподарської продукції в Україні та світі
Лишенко М. О.
Ринок як середовище реалізації конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств
Устик Т. В.
Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства
Прокопенко О. В., Школа В. Ю., Касьяненко В. О.
Формування інноваційної складової у кормовиробництві
Грабчук І. Ф.
Шляхи формування інвестиційних ресурсів агрохолдингів
Гуторов А. О.
Інноваційний розвиток сучасного аграрного бізнесу: стан та перспективи
Замлинський В. А.
Інноваційна складова дорадчих (інформаційно-консультаційних) послуг
Якунічева А. Ю.
Наукове забезпечення інноваційної діяльності Житомирської області
Кащук К. М.
Ризики в інноваційній діяльності сільскогосподарських підприємств
Смоляров Ю. Г.
Вплив інноваційного маркетингу на формування товарної політики сільськогосподарського підприємства
Жмайлов В. М., Блюмська-Данько К. В.
Проблеми нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення на підприємствах сільського господарства
Ніценко В. С., Цуканов О. Ю., Галицький О. М.
Формалізація фінансового механізму сталого розвитку підприємств
Бондар К. В.
Теоретико-методичні аспекти використання галузевого аналізу при оцінці зовнішнього середовища позичальників банків
Слюсарева Л. В., Жмайлова О. Г.
Стан, проблеми та перспективи вдосконалення обліку відносин розподілу у формі податків
Кушніренко О. А.
Управління активами і пасивами банку в посткризовий період
Жовтяк К. С., Фатюха В. В.
Вплив міжнародних стандартів аудиту після завершення проекту поліпшення зрозумілості на процес аудиту: глобальний та національний виміри
Пасько О. В.
Сучасні технології та інструменти іпотечного кредитування у банківській практиці
Геєнко М. М., Устик Д. В.
Оцінка результатів функціонування сільськогосподарських підприємств Сумської області
Клочко Т. А.
Civil Society Organizations: Current State Of Research
Popova T.
Гендерні засади розвитку сільської економіки: американська модель
Куцмус Н. М.
Поширення соціальної відповідальності бізнесу: роль ідентичності стейкхолдерів підприємства
Дудкін О. В.
Передумови та проблеми розвитку аграрних підприємств на засадах соціоекономіки
Найда А. В., Найда І. С.
Екобезпечне використання особливо цінних земель: інформаційні проблеми регіонального рівня
Євсюков Т. О., Опенько І. А.
Розвиток методичних підходів до оцінювання земель несільськогосподарського призначення
Степенко О. В.
Еколого-економічні проблеми використання лісових земель як складової екологічної мережі
Щербак К. О.
Актуальні питання збереження рекреаційного потенціалу Київської області
Полтавець А. М.
Методи оцінки економічної ефективності природоохоронної діяльності сьогодні
Гаркушева Є. О.
Напрями розвитку землекористування сільських територій
Кришеник Н. І.
Програмно-цільовий підхід в процесі забезпечення економічного й соціального розвитку сільських поселень
Винар Н. В.
Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств радіаційно-забруднених територій Житомирської області
Ходаківський В. М.
Оптимизация структуры заработной платы и материального стимулирования работников непроизводительного труда в сельском хозяйстве
Иванов М. А.
Оценка показателей прогноза развития селького хозяйства региона
Желудева Ю. В.
Повышение инвестиционной привлекательности региона как главное направление улучшения продовольственной ситуации
Шмурыгина Е. В.